FB Live Book Launching

Raffles Graphic Designer – TAN Shu Xian created a publication – Ruo Ji Ruo Li as her major studio project of Bachelor of Graphic Design.